Algemene voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Oublon

Joty Boeve

Donkerstraat 4

8640 Vleteren

E-mailadres: info@oublon.be
Telefoonnummer: 0474/74.53.15
Ondernemingsnummer: BE0541.494.976

Bankrekeningnummer: BE27 3632 2745 8673

TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Wij leveren enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 2. De koper verklaart de minimum wettelijke leeftijd (18 jaar) voor aankoop en of bezit van producten met alcohol te hebben op het moment van de aankoop. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website. 
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

BESTELLINGEN & BETALING

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Maestro en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 
 2. Om een product aan te kopen, vul je het bestelformulier op de website in en krijg je achteraf een bevestigingsmail en verzoek tot betaling. Nadat betaling correct werd geregistreerd, worden de producten verzonden. Hou rekening met een levertermijn van gemiddeld 5 werkdagen. 
 3. Bij niet-betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidintrest van 12% aangerekend meer een schadebeding t.b.v. 15% van het factuurbedrag, met minimum van € 50,00.
 4. In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Oublon het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

 

HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
 5. Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden:
  • Flessen zijn ongeopend (sluitzegel niet gebroken)
  • Artikelen zijn voorzien van aangehechte labels en stickers
  • Artikelen zitten in de originele en onbeschadigde verpakking
 6. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Belangrijk! Zorg ervoor dat de producten goed verpakt zijn zodat ze onbeschadigd bij ons aankomen.
 7. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar info@oublon.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.


“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING"

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Naar info@oublon.be:

  - Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  - Naam/Namen klant(en)
  - Adres klant(en)
  - Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  - Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

PRIJS

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Voor bestellingen per minimaal 1 doos in België zijn er extra verzendingskosten, in alle andere gevallen worden de extra kosten voor verzending apart aangerekend aan de klant.

CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 

LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 5 werkdagen. Wanneer een artikel niet stock is, informeren wij u over de snelst haalbare leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
 3. Leveringen worden ofwel door iemand van Oublon zelf uitgevoerd (leveringstijdstip samen af te spreken), ofwel door onze verzendpartner Bpost. 
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de bestellingsbevestiging vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We stellen alles in het werk om 100% aan uw wensen te voldoen. Als je toch klachten zou hebben over onze producten of diensten, kan je ons contacteren via info@oublon.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Ieper bevoegd.
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl 
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr